Singhdarbar Ko Tender

Shrawn Ranamar and Bholaraj Sapkota on stage.